Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 

1. Osobné údaje a ich ochrana

1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou - nepodnikateľom je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, za účelom Potvrdenia objednávky, vystavenia daňového dokladu – faktúry a doručenia objednaného Tovaru.

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu a osobu oprávnenú konať vo veci objednávky a prevzatia tovaru, v rozsahu meno, priezvisko a funkcia, za účelom Potvrdenia objednávky, vystavenia daňového dokladu – faktúry a doručenia objednaného Tovaru.

1.3. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje Predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu.

1.4. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu Predávajúceho, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

1.5. Osobné údaje a ich spracovanie

Plnenie a uzavretie zmluvy

Veľkú časť osobných údajov Kupujúcehopoužije Predávajúcik uzavretiu kúpnej zmluvy/objednávky či inej zmluvy ohľadom tovarov či služieb, ktoré sú predmetom kúpnej zmluvy. Akonáhle je zmluva/objednávka uzavretá, tak sú osobné údaje spracovávané na to, aby bol tovar riadne doručený. Na základe tohto právneho dôvodu sú  spracovávane predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie.

1.6. Oprávnené záujmy

Osobné údaje používa Predávajúci na poskytnutie relevantného obsahu, teda obsahu, ktorý je pre Kupujúceho zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu sú takto spracovávané najmä osobné údaje, ktoré sú spracované automaticky a cookies.

Z rovnakého právneho dôvodu môžeme Predávajúci zasielať e-mailové a SMS správy Kupujúcemu. Spracovanie osobných údajov na tomto právnom podklade sa deje aj pri monitoringu vykonávanom prostredníctvom kamier na našej prevádzke.

1.7. Súhlas

Na účely zasielania obchodných oznámení (e-mail marketing) a telemarketingsú spracovávané osobné údaje Kupujúceho na základe súhlasu. Ak súhlas nebol udelený a Kupujúci je zákazníkom Predávajúceho, takmôže Predávajúci  obchodné oznámenia zaslať (popr. v rámci telemarketingu zavolať) aj bez toho, aby  Kupujúciudelil súhlas. Kupujúcimôžetakúto marketingovú komunikáciu zo stranyPredávajúceho jednoducho zakázať tým, že si (a) upraví nastavenia svojho užívateľského profilu alebo nás kontaktujete prostredníctvom infolinky na tel. čísle +421 910 60 10 30.

Ak Kupujúciudelí svoj súhlas so spracovaním osobných údajov Predávajúcemu, môžete ho kedykoľvek odvolať prostredníctvom nášho mailu alebo prostredníctvom infolinky na tel. čísle +421 910 60 10 30.

1.8 Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom

V týchto prípadoch má Predávajúciprávo odovzdávať  osobné údaje Kupujúceho tretím subjektom:

  • Doručenie tovaru:  zvolenému dopravcovi budú poskytnutéúdaje za účelom kam a komu konkrétne má tovar doručiť. Tieto údaje dopravcovi Predávajúciodovzdá podľa toho, ako ich Kupujúci vyplnil v objednávke. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým meno a priezvisko(prípadne obchodné meno),doručovaciu adresu, tel. číslo a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré sú mu odovzdané, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.
  • Doručenie tovaru, ktorý pre nás uskladňuje zmluvný partner: ak je objednávaný tovar, ktorý sa nachádza v sklade zmluvného partneraPredávajúceho,Predávajúci musí na dokončenie objednávky odovzdať osobné údaje Kupujúceho tomuto zmluvnému partnerovi, ktorý objednávku vybaví. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým meno a priezvisko (prípadne obchodné meno), doručovaciu adresu, tel. číslo, a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Tento zmluvný partner potom uvedené osobné údaje musí odovzdať dopravcovi, ktorý bude tovar doručovať. Ako zmluvný partner,  tak i dopravca, sú vo vzťahu k osobným údajom, ktoré im odovzdáPredávajúci, povinní tieto osobné údaje použiť len na účely skladovania / doručenia tovaru a potom ich bezodkladne zmazať.

1.9 Ako dlho  sú osobné údaje spracovávané

Údaje Kupujúceho sú spracovávané po celú dobu trvania zmluvného vzťahu..

V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorým bol udelený súhlas, budú osobné údaje všeobecne spracovávané po dobu 7 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.

Osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých povinnostíPredávajúceho, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy  či zo všeobecne záväzných právnych predpisov, musia sa spracovávať bez ohľadu na udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

Údaje získané prostredníctvom používateľského účtu či iným obdobným spôsobom, sú spracovávané po dobu využívania služieb a ďalej zvyčajne 5 rokov po ich zrušení. Následne sú zvyčajne ukladané primeranú dobu iba základné identifikačné údaje a údaj o tom, z akého dôvodu bol užívateľský účet zrušený či údaje tvoriace súčasť prevádzkových záloh.

1.10 Zabezpečenie osobných údajov

K  zamedzeniu neoprávneného prístupu a zneužitiu osobných údajov má Predávajúci  primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu.

Všetka komunikácia medzi zariadenímKupujúceho aPredávajúceho i webovými servermi je šifrovaná. Prihlasovacie údaje sú zaheslované a všetky dátaKupujúceho sú uložené len na serveroch v zabezpečených dátových centrách s obmedzeným, starostlivo kontrolovaným prístupom.

1.11 Zabezpečenie hesiel

Heslá sa v systéme Predávajúceho vôbec nenachádzajú, neukladajú sa ani do databázy.

1.12 Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-rokov môže internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).

1.13 Práva Kupujúceho v súvislosti s ochranou osobných údajov

Vo vzťahu k osobným údajom máKupujúci najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu svojich osobných údajov, právo na prístup k svojim osobným údajom , právo požadovať prenesenie svojich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia svojich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré sú v súvislosti s ním  spracovávané (tzv. právo byť „zabudnutý“).

1.14 Úprava a doplnenie

Osobné údaje má Kupujúci pod kontrolou predovšetkým prostredníctvom užívateľského Môžete tu mazať, resp. meniť základné informácie o svoj osobe a meniť nastavenia ohľadom zasielania obchodných oznámení (popr. sa z odberu obchodných oznámení odhlásiť) a pod.

Prípadne môže Kupujúci kontaktovať Predávajúceho prostredníctvom mob. +421 910 60 10 30.

1.15 Oprava

V prípade, že sa Kupujúci domnieva, že osobné údaje, ktoré Predávajúci spracováva, sú chybné, môžete Predávajúceho kontaktovať prostredníctvom alebo mailu info@poplastuj.skjmob. +421 910 60 10 30. Z dôvodu urýchlenia opravy  osobných údajov môže si upraviť  Kupujúci svoje osobné údaje vo svojom užívateľskom profile.

1.16 Prístup (portabilita)

Kupujúci môžete požiadaťPredávajúceho, aby mu zaslal prehľad jeho osobných údajov, a to prostredníctvom info@poplastuj.sk.

Súčasne máKupujúci právo na prístup k týmto informáciám týkajúcich sa jeho osobných údajov:

  • Aké sú účely spracovania jeho osobných údajov
  • Aké sú kategórie dotknutých osobných údajov
  • Kto, okrem Predávajúceho, sú príjemcami jeho osobných údajov
  • Plánovaná doba, po ktorú budú vaše osobné údaje uložené
  • Či má Kupujúci právo požadovať od Predávajúcehoopravu alebo vymazanie svojich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu

1.17 Výmaz

Kupujúci môže žiadať, aby Predávajúci údaje o Kupujúcom vymazal (vymazanie sa však nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musia byť podľa zákona uchovávané (napr. faktúry či dobropisy). Ak osobné údajeKupujúceho bude Predávajúci potrebovať pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov, môže byť žiadosť Kupujúcehoodmietnutá (napr. ak eviduje neuhradenú pohľadávku či v prípade prebiehajúceho reklamačného konania).

S výnimkou prípadov uvedených máKupujúci právo na výmaz v týchto prípadoch:

a.     Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané

b.     Odvolal / a ste svoj súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie

c.     Vzniesol/a ste námietku proti spracovaniu os. údajov a máte za to, že pri posudzovaní námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje váš záujem nad naším záujmom na sprac. týchto os. údajov

d.     Osobné údaje sú spracované nezákonne

e.     Povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis

f.      Ide os. údaje detí mladších ako 16 rokov

Svoje právo môže Kupujúci uplatniť prostredníctvom mailu info@poplastuj.sk.

1.18 Obmedzenie spracovania

Ak (a) Kupujúcipopiera presnosť osobných údajov, (b) osobné údaje Kupujúcehosú spracovávané nezákonne, (c) Predávajúci už osobné údaje Kupujúcehonepotrebuje na účely spracovania, ale Kupujúci ich potrebuje pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov, alebo ak Kupujúci (d) vzniesol / a námietku podľa predchádzajúceho bodu, tak má právo na to, aby obmedzil spracovanie svojich osobných údajov.

V takom prípade môžePredávajúci osobné údaje spracovávať len so súhlasomKupujúceho (s výnimkou uloženia či zálohy predmetných osobných údajov).

1.19 Podanie sťažnosti

Ak máKupujúci za to, že jeho osobné údaje spracovávaPredávajúciprotiprávne, máte tiež právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov.

Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že budú prípadné  prešľapy riešiť najprv s namiPredávajúcim.

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí sú platné a účinné od  1.1. 2019, pričom sú k dispozícii elektronicky na www.poplastuj.sk .

1.20 Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti Sunset solutions s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov.

1. 21 Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť: 

 

Sunset solutions s.r.o.

Trieda SNP 61

04001 Košice

Slovenská republika

 

IČO: 31445845

DIČ: 2021034378

IČ DPH: SK2021034378